Enter your keyword

Market Locator odosiela cez reklamný infokanál “Telekom4U”

Market Locator odosiela cez reklamný infokanál “Telekom4U”

Market Locator odosiela cez reklamný infokanál “Telekom4U”

Kľúčové výhody Telekom 4U

Telekom 4U je identifikovaný odosielateľom „Telekom 4U“. Text reklamnej SMS musí spĺňať kritériá zákona o reklame a z textu musí byť zrejmý zadávateľ. Reklamné SMS sa rozposielajú v čase od 8.00 do 17.00 hod. počas pracovných dní. Zadávanie kampane je samoobslužné a uskutočniteľné do niekoľkých minút.

 • Rozsiahla databáza: Momentálne je k dispozícii databáza, ktorá zahŕňa viac ako 700 000 užívateľov mobilných čísel v sieti Telekom, ktorí dali súhlas s príjmom reklamných správ.
 • Súlad so zákonom: Vzhľadom na to, že v databáze sú zaregistrovaní len tí užívatelia mobilných telefónov, ktorí súhlasili s príjmom reklamných SMS, riešenie je plne v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Cielenosť: Reklama smeruje k cieľovej skupine zvolenej priamo klientom. Na presné zacielenie reklamného odkazu a konkrétnu špecifikáciu cieľovej skupiny sú k dispozícii viaceré základné kritériá a filtre (napr. pohlavie, vek) a rozšírené kritériá a filtre (napr. lokalita, využívanie internetu v mobile). Možnosťou definovania a následného vyselektovania optimálnej cieľovej skupiny je kombinácia spomínaných kritérií a ich vizualizácia na mape.
 • Vyššia odozva: Na základe doterajších výsledkov možno konštatovať, že reklama prostredníctvom mobilného marketingu má vysokú viditeľnosť a odozvu. Vďaka tomu má aj vyššiu efektivitu ako iné formy komunikácie.
 • Presné načasovanie a flexibilita: Technológia umožňuje načasovať konkrétnu kampaň s presnosťou na deň a hodinu. Rozposielanie správ je pritom možné zrealizovať do niekoľkých minút. Očakávanie adresátov: Týmto kanálom oslovíte ľudí, ktorí majú na základe vopred udeleného súhlasu o reklamu záujem, resp. si ju vyžiadali.
 • Presná a rýchla merateľnosť: Takáto reklama je formou interaktívnej komunikácie a vzhľadom na svoju povahu a použitú technológiu je možná priama a rýchla merateľnosť jej odozvy a prípadné korekcie.
 • Jednoduchá exekúcia: Minimálne náklady na kreatívne riešenie, jednoduchá integrácia do marketingovej komunikácie a pestrá škála obsahu: darčeky, bonusy, pozvánky na akcie atď.

Výhradným predajným kanálom reklamného infokanála je služba Market Locator

Cez Market Locator získate:

 • Online dostupnú samoobslužnú službu na www.marketlocator.sk
 • Prístup k obsiahlym podporným materiálom na optimálnu tvorbu kampaní a možnosť konzultácií s partnermi pri príprave kampaní.
 • Automatické odosielanie pripravených kampaní bez zdĺhavých manuálnych úkonov a konzultácií.
 • Detailný reporting kampaní s možnosťou merania klikov na vnorené URL linky či možnosťou vkladať a overovať unikátne kódy v SMS kampaniach.
 • Priamu možnosť platby platobnými kartami či prevodom s možnosťou stiahnutia faktúry priamo v službe Market Locator.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.